Kadrovanje

Enostavna nastavitev izmen in pregled nad delovnimi nalogi. Gedaxa omogoča urejanje uporabnikov po izmenah in pregled opravljenih normativov dela. Kadrovska evidenca, bolniške in dopusti, opravljene ure, plače, potni nalogi in več.

Natančna kadrovska evidenca

Podatke o zaposlenih evidentirate na enem mestu: ime in priimek, kontaktni podatki (email, telefon), naslov, izobrazba, delovno mesto, oblika zaposlitve in število pogodbenih ur. Gedaxa omogoča spremljanje kompetenc zaposlenih skozi njihove kvalifikacije in plan usposabljanja.

Podrobno

Izmene

Delavce preprosto razporedimo po izmenah in jim določimo delo preko delovnih nalogov. Z Gedaxo lahko razporejate več delavcev hkrati, da v parih klikih zapolnite celo izmeno. Izmene ustvarimo fleksibilno, da ustrezajo delovnim procesom v podjetju. Za vsako izmeno lahko določimo njeno uro pričetka in zaključka ter kakšna je urna postavka za delovno vlogo znotraj izmene.

Podrobno

Nadzor nad delom

Prisotnost in opravljene ure delavci evidentirajo sami. Hkrati imate možnost, da ročno vnesete prisotnost in odsotnost ter število opravljenih ur. Nadzorna plošča omogoči hiter pregled razpoložljivosti delavcev glede na izmene. Funkcija Moj urnik pa omogoči vsakemu zaposlenemu pregled njegovih delovnih opravil in urnika dela za izbrano časovno obdobje.

Podrobno

Avtomatičen obračun plač

Gedaxa pospeši ustvarjanje obračuna plač, ker avtomatično preračuna višino izplačila glede izpolnjene normative. Poleg pogodbenega števila ur zaposlenega in njegove urne postavke za bruto plačo, se v obračun plače upošteva dejansko število opravljenih ur, dnevi odsotnosti (bolniške, dopusti) in doseganje normativov (npr. nadure, manjkajoče ure, delo ob praznikih in posebnih izmenah). Možno je dodati posebne okoliščine preračunanja, npr. dodatek na delovno dobo. Obračun lahko tudi ročno ustvarimo in urejamo.

Podrobno

Potni stroški

Potne naloge ustvarite preprosto in skladno z zakonodajo. Višina izplačila je izračunana z vpisom prepotovanih kilometrov in cene na kilometer. Na obračun lahko dodate druge postavke, kot so avansno plačilo, dnevnice in drugi stroški (malice, prenočišča ...). Sistem jih avtomatično sešteje v izračun končnega izplačila. Na potni nalog lahko naložite datoteke (npr. vinjete, račune) kot priloge, ki se shranijo v sistem.

Podrobno

Pregledna organizacija dela

Organigram vam omogoča krovni pregled podjetja, kjer so vsi zaposleni predstavljeni v hierarhičnem diagramu. Učinkovito lahko pridobite informacijo, kdo je odgovoren za katero področje in kdo je komu nadrejen.

Podrobno

Določite, kdo kaj vidi

Sami določite kdo ima dostop do podatkov o vašem podjetju z dodeljevanjem pravic pogleda in urejanja informacij. Pravice lahko definirate skupinam, da hitreje določite za številne zaposlene, kdo v Gedaxi bo videl željene podatke. Gibkost pravic vam omogoča varnost informacij pred neželenimi pogledi in hkrati prinaša vašim zaposlenim enostavnejšo uporabo Gedaxe - vidijo samo tiste funkcionalnosti, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Podrobno